Ordens- og samværsregler

 

Elever, foreldre og lærere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som tar vare på alle elevers trivsel og læringsmiljø. Ordensreglementet gjelder i skole-, sfo-tiden, på bussen til og fra skolen og under alle skolens arrangementer. På skolen er vi mange sammen og vi må ta hensyn til hverandre slik at alle får arbeidsro i timene, og samtidlig sørge for at alle trives og føler seg trygge. Vi må alle sammen vise god oppførsel. Dette innebærer at vi alle viser hverandre respekt og omsorg når vi kommuniserer med hverandre, også via telefon, internett og sosiale medier. Det er også viktig at vi alle viser ansvar for materiell, inventar og bygninger.
 
Som elev har du rettigheter og plikter:
A. Du har krav på :
- at alle behandler deg på en ordentlig måte
- at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
- at du skal være fri for fysisk og verbal plaging/mobbing
- at du får et godt lærings- og skolemiljø
 
B. Du har plikt til å :
- behandle andre på en ordentlig måte
- vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
- ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk eller verbalt
- være med å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø  
 
 
Regler som skal følges:
 1. Alle møter presis til timene, og er forberedt på at en ny time begynner.

 2. Elevene trenger frisk luft og skal derfor være ute i frikvarterene, innenfor skolens område, hvis ikke annet er avtalt med lærer.

 3. Elever må i lek og aktiviteter vise hensyn til medelever og ansatte, samt materielle verdier. Det er ikke lov å ha med kniver eller andre farlige gjenstander på skolen, hvis ikke dette er avtalt med lærer.

 4. Elevene har ikke lov til å ha med tyggegummi, godteri og brus e.l.

 5. Det er ikke tillatt å benytte elektronisk utstyr.

 6. Mobiltelefon som medbringes på skolen skal ligge avslått i ranselen fra skolestart/sfo til skoleslutt/sfo stenger kl 16.30. Læreren har rett til å samle inn mobiler før starten av dagen/timen, disse vil bli levert ut på slutten av dagen av klassens lærer.

 7. Det er ikke lov å bruke tobakk eller rusmidler på skolen.

 8. Elevene retter seg etter lærere og andre medarbeidere ved skolen.


  Konsekvenser ved brudd på reglene:

 9. Skolen er ikke ansvarlig for ting elevene medbringer hjemmefra.

 10. Ved hyppig forsentkomming og nekting av å gå ut i frikvarterene vil hjemmet bli kontaktet.

 11. Ved bruk av godteri e.l. vil godteriet bli inndratt og kastet.

 12. Ved bruk av mobiltelefon og andre elektroniske apparater vil disse bli inndratt og kan hentes ved skoleslutt på kontoret. Ved gjentatt misbruk vil hjemmet bli kontaktet.

 13. Ved røyking, bruk av snus eller rusmidler, vil hjemmet bli kontaktet. Eleven innkalles til samtale med helsesøster.

 14. Skader som elevene forsettelig påfører skolens bygninger/materiell står de selv økonomisk ansvarlig for i henhold til skadeerstatningsloven §1-1. Foreldre kan bli holdt ansvarlig for barnas handlinger etter skadeerstatningsloven §1-2. Uavhengig av egen skyld kan foreldre bli erstatningsansvarlige med inntil kr 5.000,- for hver skadevoldende handling.

 15. Grove brudd på ordensreglementet kan få følgende reaksjoner:

        a. Muntlig irettesettelse.

b. Muntlig melding til foreldre/foresatte.

c. Skriftlig melding til foreldre/foresatte.

d. Beskjed om å sitte igjen eller møte utenom vanlig skoletid.

e. Beskjed om å reise med en annen buss/på annen måte, alternativt å bli igjen på skolen til neste bussavgang.

f. Gjentatte og/eller alvorlige brudd på ordens- og samværsreglene kan føre til nedsatt ordens- og oppførselvurdering i vitnemålet.

g. Ved bruk av vold, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglene, kan elever på klassetrinn 8 - 10 vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for hele dager.

h. Elever på 2..- 7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Foresatte til elever på 2. - 7. klassetrinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

i. Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra skolens arrangementer.

Avgjørelse om bortvisning er et enkeltvedtak jamfør forvaltningsloven §2., klagefrist er 3 uker. Eleven har mulighet for å forklare seg muntlig før det blir gjort vedtak om bortvisning. Daglig leder vedtar bortvisningen. Fylkesmannen i Buskerud er endelig klageinstans.

     Oppfølging:
     16. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år.

Holtebrekk, 13. mars 2012
 
Forsiden | Skolen | Ordens- og samværsregler