Ofte stilte spørsmål

Praktiske spørsmål:

Hvem kontakter jeg når jeg skal melde adresse- eller telefon-endringer?
Skolens kontor 32 79 21 90 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen .  Se også nederst på denne siden.

Bekymringsmeldinger som gjelder forhold i skolen:
I første rekke til klasselæreren eller faglærer, dernest daglig leder på skolen. Andre sentrale støttespillere er: tillitsgruppen, foreldre-representantene i klassen, evt forvaltningen og sosiallæreren. Oppvekstteamet er tilgjengelig for bekymringer om barnet og barnets forhold, se egen informasjonsside.

Bekymringsmeldinger som gjelder forhold i barnehagen, for 1. klasse:
I første rekke 1.klasselæreren, dernest daglig leder i barnehagen. Hvis dette ikke fører frem kontaktes daglig leder på skolen.

Fri utenom skoleferiene:
Fri i inntil 3 skoledager kan innvilges av klasselæreren. Ved fravær over dette sendes søknad til pedagogisk forvaltning. Skolen har ikke mulighet til å gi permisjon utover 14 dager.
Avtale om evt hjemmearbeid gjøres med klasselærer.

Kjøp av fargestifter, skrivemateriell osv:
På skolens kontor i storefri, til innkjøpspris.

Lån eller leie av lokaler og utstyr:
Ring skolens kontor 32 79 21 90. Utleie-ansvarlig er Eivind Stølan, eivind.stolan(hos)steinerskolen.no, tlf 92 02 00 11.

Meldinger til Fredagsposten, skolens ukeavis:
Skolens kontor før torsdag kl 1400. Send materiale på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen . Det er forventet at alle foreldre leser Fredagsposten ukentlig - mange meldinger blir gitt bare der.

Mistanke om mobbing:
I første rekke til klasselæreren, dernest til daglig leder på skolen som involverer sosiallærer og andre som er i kontakt med barnet. Ved saker som ikke lar seg løse på skolen kontaktes tillitsgruppen.

Redusert foreldrebetaling (skolepenger):
Søknad sendes daglig leder. Søknadsfrist er 1. august. I tilfelle barnet begynner i løpet av året eller at familiens økonomi endres i løpet av året kan man søke senere. Dokumentasjon må vedlegges.

Redusert betaling på fritidshjem:
Fritidshjemmet har 3 forskjellige tilbud. Se mer på SFO-siden. Fra høsten 2021 er det mullighet for å søke om redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Søknaden sendes skolen, med dokumentasjon. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til dette, men de har en budsjettramme som kan begrense totalstønaden.

Saker til foreldremøter:
Snakk med klassens foreldre-representant, evt klasselærer.

Busstransport:
Se busstider under >Snarveier>Skjema-dokumenter. For busstider utenom de faste skolerutene, se www.ruter.no.  Barn bosatt i Asker kommune får gratis skolebusskort dekt av kommunen. Dette utstedes av Ruter og utdeles på skolen.  Mistet kort kan erstattes for kr 50,-.   Barn bosatt i Lier/Drammen kan bruke ungdomskort som kjøpes hos Brakar på Bragernes torg i Drammen. Se brakar.no.
Disse får redusert skolepengene med et delbeløp.

Adresseforandringer / endrede familieforhold:
Det er viktig for skolen alltid å ha riktig adresse/kontaktinfo for hver enkelt elev. Derfor må adresse- og telefonendringer meldes fra til skolen umiddelbart. Det er også viktig for oss å ha riktig telefonnummer til jobb. Noen ganger hender det ting i løpet av skoledagen som gjør at vi må få tak i foreldrene. Endringer må også meldes til Folkeregisteret, www.norge.no.
På tilsvarende måte må vi vite hvem som har foreldreansvar for eleven ved samværsbrudd. Dette er helt avgjørende for oss med hensyn til hvor/hvem vi skal henvende oss med opplysninger om eleven, hvem som skal innkalles til samtaletimer, og hvem som skal få opplysninger ved henvendelse til/fra skolen. Selv om slike endringer i familieforhold kan være følelsesmessig vanskelig er det viktig at skolen får melding, slik at vi kan opptre korrekt.

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når de ikke bor sammen:
Begge foreldre har rett til den samme informasjonen, men skolen har ingen uoppfordret informasjonsplikt til den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med. Vedkommende må selv be om informasjon i enkelttilfeller eller generelt. Det er antatt tilstrekkelig at mer dagligdags og løpende informasjon kun gis til den som har den daglige omsorgen. Der det ikke foreligger felles foreldreansvar kan "den annen part" ikke kreve å bli holdt løpende orientert om barnets skolegang. Foreldre som har felles foreldreansvar har samme rett til å delta på foreldremøter. Biologiske foreldre som ikke har del i foreldreansvaret har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret gir sitt samtykke.

 
Forsiden | Ofte stilte spørsmål