INNTAKSREGLEMENT FOR STEINERSKOLEN I HURUM - fra mars 2019

Steinerskolen i Hurum er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen leier plasser til 1. klasse i Askeladden Steinerbarnehage. Elevene som går i 1. klasse har automatisk plass i 2. klasse ved skolestart i det ordinære skolebygget.

Steinerskolen i Hurum har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak ved offentlige skoler, jf. friskolelova § 3-1.

SØKNADSFRISTER

1. klasse:
Søknadsfrist for 1. klasse er
1. mars samme år som skolestart. For sent innkomne søknader vil vurderes om det er ledig kapasitet. Kapasiteten i 1. klasse vurderes i forhold til plass og bemanning ved Askeladden Steinerbarnehage, og fastsettes av styret i forkant av søknadsfristen.

2.-10. klasse:
Skolen har to hovedopptak i året for 2.-10 klasse. Søknadsfrist 1. mars for skolestart i august og søknadsfrist 1. november for skolestart i januar. Mellom august og 1. oktober er det åpent for opptak fortløpende ved kapasitet, utover dette er det ingen opptak.

Om skolens kapasitet:
Skolen har godkjenning for 150 elever.
Styret kan dessuten fatte vedtak om midlertidig inntaksstopp i enkelte klassetrinn for å oppfylle kravene i opplæringslovas § 9a-1 om elevenes skolemiljø.

PRIORITERINGSKRITERIER I TILFELLE OVERSØKING etter følgende rekkefølge:

1.  Barn av medarbeidere og styremedlemmer ved Steinerskolen i Hurum og Askeladden Steinerbarnehage.
2.  Barn med søsken ved Steinerskolen i Hurum.
3.  Barn som har plass på andre steinerskoler, eller som går i en steinerbarnehage.
4.  Barn som har kortets geografisk nærhet til skolen.
5.  Barn eller foreldre som kan dokumentere kunnskap eller interesse for skolen.
6.  Første til mølla – prinsippet, etter dato på søknad.
7.  Dersom søkerne stiller likt etter disse kriteriene, benyttes loddtrekning.

 

SØKNADSSKJEMA
Skolens søknadsskjema skal benyttes. Skjemaet ligger på skolens hjemmeside (lenke under her). Når man har fått skoleplass i 1. klasse eller senere, får man automatisk plass for resten av grunnskolen, ut 10. klasse.

SØKNADSBEHANDLING
Når skolen mottar søknaden, blir den registrert og bekreftet mottatt av skolen. Hvis søkeren fyller vilkårene for inntak ved offentlige skoler (jf. friskolelova § 3-1) og det er ledig kapasitet på klassetrinnet, vil søknaden bli innvilget. Foresatte og søkerens hjemkommune får melding om inntak.

Er klassetrinnet fullt, sendes det ut standardbrev om avslag, med tilbud om å stå på venteliste. Ventelisten gjelder ut det skoleåret det søkes for. Etter friskolelova § 3-1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage sendes til skolen, og endelig klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

STEINERPEDAGOGIKK
Søkere bør sette seg inn i hva det vil si å gå på steinerskole og gjøre seg kjent med steinerpedagogikken før søknad sendes. Informasjon finnes på www.steinerskole.no

 

Informasjon om betaling av skoleplass
Den månedlige satsen settes av styret og er fra høsten 2022 følgende:
  • 1. barn barnetrinn (1.-7.kl): 2.153 kr
  • 1. barn ungdomstrinn (8.-10.kl): 2.187 kr
  • 2. barn: 1.291 kr
  • 3. barn: 822 kr
  • 4. barn: 0 kr
  • For foreldre med vanskelig økonomi kan det søkes om redusert foreldrebetaling. Dette må gjøres hvert år direkte til daglig leder for skolen, se årboken for mer informasjon og/eller ta kontakt med daglig leder.
  • Sfo-plass kommer i tillegg, denne koster 2.657 kr per måned for full plass. Innmeldingsskjema for skolefritidsordningen må fylles ut. Se mer om SFO på egen side.
  • Vi krever inn penger for 11 måneder i året (ikke juli) i like rater. Hvert år må avtale om skolepenger mm. sendes inn til skolen snarest mulig etter skolestart.

Styrets begrunnelse for de økte satsene:

Vanligvis justerer styret satsene for skoleplass og SFO ved Steinerskolen i Hurum årlig ifølge prisindeksen. De nye satsene for skoleåret 2022-23 ble vedtatt av styret 9. juni.

I år var prisindeksen 5,4% ved tidspunktet for styremøtet. SFO-plassene for skoleåret er indeksregulert, men styret vedtok å øke satsene for skoleplasser med 10% i år, for å veie opp for reduserte statlige tilskudd i en trang økonomi. Staten betaler friskolene 85% av det en skoleplass er beregnet til å koste. Friskolelova bestemmer at friskolene kan ta opp til resterende 15% av totalprisen som foreldrebetaling. Det tilsvarer i år en makspris på 2514 kr på barnetrinnet og 2601 kr på ungdomstrinnet. Vi ligger ennå godt under dette.

Styret begrunnet også økningen av satsene med at skolen mer konsekvent enn tidligere skal gjennomføre gratisprinsippet i forbindelse med nødvendig skolemateriell og pålagte skoleturer. Dette innebærer utgifter som skolen kan kompensere innenfor skolepengene, så lenge de ligger under maksprisen.

Styret vedtok for øvrig at fastsettelsen av satsene for foreldrebetaling heretter skal vedtas i mars, slik at foreldrene får denne informasjonen i god tid før neste skoleår.

 
Forsiden | Søk om plass - info