Kunnskap i sammenheng

klasserom

 

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn?

Steinerskolens mål er å utdanne lærevillige og sosialt modne elever gjennom en forening av akademiske og kunstneriske fag. Skolen har langsiktige og ambisiøse mål for den enkelte elev.

Steinerpedagogikken har tilbud for barn fra barnehagealder gjennom grunnskolen og ut videregående trinn. Det går en rød tråd gjennom skolens læreplan, hvor fag og undervisning er i sammenhengende forvandling gjennom hele skoleløpet, i takt med elevens utvikling og alder.

Steinerskolens undervisning er tilpasset den enkelte elev – med fellesskapet som utgangspunkt. Undervisningen er lagt opp for å ivareta både den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, og utvikling av gode gruppe - og klasseromsfellesskap.

Steinerskolene har et mangfold i elevgruppen gjennom stor variasjon i familiebakgrunner, bosted og erfaringsbakgrunn.


Metode

* Steinerskolen – Et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskaper i sammenheng
* Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde
* Begeistring er et nøkkelord i omgangen med fag og formidling


Landmåling - matematikk i praksis.
Undervisningen de første skoleårene er lagt opp slik at elevene opparbeider kunnskap og forståelse ut fra egne, aktive erfaringer. Ved skolestart lærer elevene først å skrive, deretter å lese. Gangetabellene læres først gjennom bevegelse og rytmer, deretter som ferdigheter til bruk ved hoderegning eller i oppgaveløsning. Veien fra aktivitet til refleksjon går ofte via opplevelsen. Målet er å tenne og begeistre elevene. Gjennom en inderliggjøring av undervisningen gis det rom for den enkelte elevs opplevelse i møtet med fag og formidling.

Fordypning i perioder er et annet virkemiddel. Steinerskolens arbeidsmåte kjennemerkes av fordypelse over tid. Mesteparten av den teoretiske undervisningen blir gitt i perioder på to til fem uker gjennom hele skoleåret. I en dobbelttime som starter om morgenen arbeider klassen daglig med et bestemt tema tilknyttet periodefaget. Periodeundervisningen gir rom for konsentrasjon, grundighet og selvstendighet, men også prosjekter, samarbeid og tverrfaglighet. Etter dobbelttimen kommer de ulike fagtimene som øves jevnlig gjennom hele året. Herunder språkfag, håndverksfag, bevegelsesfag og kunstfag. Fag som matematikk og morsmål gis både som fagtimer og som periodeundervisning.


Utvikling

* Elevenes utvikling danner grunnlaget for faglige prioriteringer og arbeidsmetoder: ”Rett stoff til rett tid på rett måte”
* Sammenheng mellom elevenes tenkning, følelse og motoriske ferdigheter utvikles gjennom en allsidig undervisning

Det er ikke bare faktakunnskapen som teller.
I Steinerskolen tas utviklingsperspektivet på alvor. Barnets alder og livsfaser reflekteres i læreplan og undervisning, både i faglig innhold og metode. Hvert alderstrinn har sine kvaliteter, utfordringer og grunnleggende spørsmål om livet. Disse spørsmålene tilstreber skolen å besvare gjennom undervisningen. En syvåring står overfor andre spørsmål enn en tolvåring eller syttenåring.

Det innebærer at undervisningen for de yngste elevene har eventyr, myter og store, billedrike fortellinger som ramme rundt fagene. Etter hvert som elevene kommer opp i klassetrinnene avløses dette av en mer nøktern og begrepsmessig omgang med fagene, men fremdeles vil en kunstnerisk bearbeidelse, engasjement og levende formidling være en sentral del av undervisningen.

En urokkelig tro på menneskets verdighet, menneskets uendelige muligheter og på betydningen av at barn utvikler allsidige læringsmåter, danner grunnlaget for steinerskolens møte med elevene.

 
Forsiden | Hva er en Steinerskole? | Kunnskap i sammenheng