Tresløyd

tresloyd

Det handler her om å øve den lange viljen, og lære å sette pris på gjenstander som tydelig bærer preg av at det har tatt lang tid å lage dem. Faget kommer på timeplanen f. o. m. 5. klasse, men arbeid med tre forekommer også på tidligere klassetrinn, f.eks. er det vanlig med en husbyggerperiode i 4. klasse i forbindelse med periodene om gamle yrker.
Deler vi sløydundervisningen i tre avsnitt, kan vi lett skille mellom tydelige vektforskyvninger og holdningsendringer i den metodiske tilnærmingen:

Barnetrinnet arbeider hovedsakelig med ett enkelt emne, og undersøker dets iboende muligheter. Dette kommer aller tydeligst til syne når 6. klassingene skjærer frem sin borg av mykt lindetre. På dette alderstrinnet, som har blitt betegnet som barndommens kulminasjon, på terskelen til puberteten, er fantasikreftene ennå sterkt virksomme. Troen på disse kan resultere i fantastiske arkitektoniske uttrykk! Den utforskende, analyserende virksomhet er i fokus. Formprinsippene konveks/konkav står sentralt, og egnes henholdsvis 6. og 7. klasse.

Ungdomstrinnet
tar i bruk flere emner og setter disse sammen til en ny helhet. Elevene lærer ulike sammenføyningsteknikker. Her kan vi trekke frem tresliren som typisk: 9. klassingen sager et ungtreemne i to på langs, huler hver halvdel ut med treskjærerjern og tilpasser disse til kniven hun nettopp har laget. Deretter skjæres og syes et slireoppheng av lær fast til baksiden, før halvdelene plugges og limes sammen. Slik følger en syntetiserende virksomhet etter den analyserende. Å sette det kjente sammen til noe nytt, ukjent, er et sentralt ungsdomstrinnstema. Dermed oppstår en ny virkelighet, som så kan bearbeides videre kunstnerisk.

Elevene på videregående trinn har dermed en palett av virkemidler og teknikker til rådighet. Via barnetrinnets fantasifulle, lekende og analyserende virksomhet og ungdomstrinnets erobring av sammenføyningsteknikker og håndverksmessig presisjonsarbeid dannes grunnlaget for et fritt , kunstnerisk virke med tre. Å bygge sin egen stol, møbelkunstens høydepunkt, kan romme et sant vell av utfordringer: geometriske, matematiske, visuelt-estetiske og teknisk-praktiske hensyn må avveies.

Elevene på Holtebrekk lager dessuten hvert år forskjellige fellesprosjekter i tre, ofte på tvers av klassetrinnene. Lekeapparater til skolegården, dørskilt, staffelier og garderobebenker bygget for fellesskapet gir ofte elevene en langt sterkere tilfredsstillelse enn individuelle oppgaver. Med hendene forbinder vi oss med omverdenen.

Lars Wegge


 

 

 
Forsiden | Skolen | Tresløyd